Privacy Policy

Algemene privacyverklaring  Vos David BVBA

Vos David BVBA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Vos David BVBA zal er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de wetgeving voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vos David BVBA , Aarschotsesteenweg 495, 3012 Wilsele.  Telnr. 016/44.55.25 *

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een patiëntendossier aan te maken met gegevens die nodig zijn voor de documenten voorgeschreven door het RIZIV :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens : rijksregisternummer
 • Gegevens mutualiteit en/of verzekeringsinstelling

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zij zijn eveneens gebonden aan het privacy beleid.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Vos David BVBA bewaart persoonsgegevens maximaal 10 jaar na einde samenwerking voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij anders bepaald door de wet.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsge-gevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Vos David BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement* staat hoe je contact met ons kan opnemen of via de contactpagina van onze website www.vosdavid.be.    Om misbruik te voorkomen vragen wij om u adequaat te identificeren. Hiervoor dient u een kopie van uw identiteitskaart door te geven.  

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Indien u van oordeel zou zijn dat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan u hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wijziging privacy statement

Indien er zich verschillen zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende privacy policy en een overeenkomst tussen Vos David BVBA en een klant, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren.

Vos David BVBA behoudt het uitdrukkelijk recht om deze privacy policy op elk ogenblik te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. Het doorvoeren van die wijziging op de website is daarvoor afdoende.